Belföldi és nemzetközi autóbusz rendelés, buszrendelés

KÖZÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (minta)


Amely létrejött egyrészről

(név/cégnév): ...........................................,
Székhely: .................................,
Adószám: .................................,
Bankszámlaszám: ................................,
képviseletében eljár (név)..............................................,
(beosztás) ................................,
mint megrendelő – továbbiakban: Megbízó,

másrészről a

Solár Pet Kft.
Székhely: 2615 Csővár, Honvéd út 6.
Fiók telephely: 1108 Budapest, Szegély utca 11.
Adószám: 23910890-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-155915
Bankszámlaszám: 11714051-20001890
Képviseli:
(kapcsolattartóként eljárhat: Petróczy Tibor) a továbbiakban Szakmai Irányító.

között az alábbi feltételekkel:

1. SZERZŐDÉS TÁRGYA

1.1. A Vállalkozó vállalja, hogy a Megrendelő alkalmazottait, valamint a Megrendelő által megjelölt személyeket a jelen szerződésben meghatározott feltételekkel elszállítja.

2. A FELEK KÖTELEZETTSÉGEI

2.1. Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a jelen Szerződés teljesítéséhez szükséges tárgy és személyi feltételekkel, és az autóbusszal végzett belföldi és nemzetközi személyszállítás szakmai feltételeiről és engedélyezési eljárásról szóló 49/2001 (XII.22) KöViM rendeletben és a közúti közlekedési szolgáltatásról és közúti jármüvek üzemben tartásáról szóló 89/1988 (XII.20) MT rendeletben foglaltak alapján személyszállítási tevékenység végzésére jogosult, és az ott meghatározott követelményeknek minden tekintetben megfelel. Jelen szerződés 1. és 2. számú mellékletét képezi a Vállalkozó 30 napnál nem régebbi cégkivonata és a képviseletet ellátó személy aláírási címpéldánya.

2.2. A szállítás rendje: A Vállalkozó a szállítást a Megrendelő által írásban kért útvonalakon és időben végzi.
Jelen szerződés érvénybe lépésének időpontjában érvényes szállítási rendet a szerződés 3. számú melléklete tartalmazza.
Amennyiben a Megrendelő a 3. számú mellékletben meghatározottaktól eltérően kívánja igénybe venni a szállítást, úgy ezt az igényelt szállításnak megfelelően 24 órával előtte írásban kell közölnie a Vállalkozóval. A Vállalkozó vállalja, hogy a Megrendelő által meghatározott és bejelentett módon teljesít. A jelen szerződés szerint az értesítés írásban közöltnek minősül, ha a közlés a

Vállalkozó alábbi elérhetőségeire történik:
Képviselő: Petróczy Tibor
Tel.: +36-309-326-240
Fax.: +36-27-635-071
Email: solar.pet01@gmail.com
petroczy.tibor63@gmail.com
Cím: 2615 Csővár Honvéd út 6.

A Megrendelő elérhetőségei:
Képviselő:................................
Tel.:....................................
Fax.:...................................
Email:.................................
Cím:..................................

2.3. A jelen szolgáltatás teljesítése a 3. számú mellékletben megjelölt útvonalakon ........................................... típusú autóbusszal történik. A Vállalkozó a személyszállítást más típusú, felszereltségű járművel csak a Megrendelővel történt előzetes egyeztetésével és jóváhagyásával történhet.
A Vállalkozó kijelenti, hogy az alkalmazott járművek megfelelnek a közúti közlekedésről szóló 1988, évi I. törvényben és az egyéb idevonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek.

2.4. A vállalkozó köteles a Megrendelő által igényelt szállítás menetrendjét megtervezni a megrendelővel jóváhagyatni és azt betartani, s a szállítást a lehető legnagyobb hatékonysággal végezni.

2.5. A Vállalkozó köteles a szállító jármű meghibásodása vagy károsodása esetén 8 órán belül biztosítani a jármű pótlását, valamint a szállítandó személyek eljuttatását az egyeztetett menetrendben meghatározott állomásokra. Az ezzel kapcsolatban felmerülő költségek a Vállalkozótt terhelik.
A Vállalkozó a személyszállítás teljesítéséhez alvállalkozót a Megrendelő hozzájárulasa nélkül csak rendkívül esetben vehet igyénybe.

2.6. A jelen szerződés szerint a Vállalkozó felelősségbiztosítással rendelkezik, amely az autóbuszon lévő utasok utazás közben történő balesetből adódó kártalanitása is kiterjed.
Amennyiben elhagyta az autóbuszt, az utas biztosítása megszűnik.

3. DÍJAZÁS

3.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a jelen szerződésben foglaltak teljesítésért vállalkozói díjra jogosult. A vállalkozói díj:................................., amely egyeztetett km figyelembevételével érvényes. (A felek megállapodnak abban, hogy teljesítésnek tekintik azon távolság km-it, amelyen a Vállalkozó a Megrendelő által megjelölt útvonalon végez szállítást jelen szerződés szerint).

3.2. A Felek megállapodnak abban, hogy félévente egyeztetnek fentiekben részletezett tarifa esetleges változtatásával kapcsolatban.
Megállapodnak továbbá abban, hogy az üzemanyagárak változása esetén a felek jogosultak a fenti tarifa változtatásával kapcsolatban egyeztetést kezdeményezni. A szerződés aláíráskor a gázolaj ára ..........Ft/liter.

3.3. A Megrendelő a vállalkozói díjat ....% előleg, a fentmaradó ....% visszaérkezés után 03 nap után, fizeti a Vállalkozó OTP Banknál vezetett 11714051-20001890 számú bankszámlájára történő utalással fizeti meg, a Vállalkozó által benyújtott számla alapján, a számla kézhezvételétől számított 8 napon belül utazás befejezése után.
Késedelmes teljesítés esetén a Megrendelő köteles a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő kamatot megfizetni.

4. FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

4.1. Indulási időpont:...........................

4.2. Szolgáltató köteles az autóbuszt az indulási időpontot megelőzően legalább 15 perccel előbb kiállítani az indulás helyre. Amennyiben Szolgáltató az indulási időpontot követően 50 percen belül az autóbuszt nem allítja ki, a Megbízó az autóbusz igénybevételétől elállhat. Szolgáltató Megbízót a felmerülő késésekről haladéktalanul értesíti.

4.3. Az autóbuszon a gyermekeken kívül csak az őket kísérő felnőttek utazhatnak.

4.4. A biztonságos utazás feltételeiről, a busz és rendeltetési tárgyainak rendeltetésszerű használatáról az autóbusz vezetője minden indulás előtt a kísérő fenőtteket tájékoztatni köteles.

4.5. A járat megérkezését követően, az autóbusz elbocsátása előtt, az autóbuszvezetőnek egy, a felügyeletéért felelős intézményi dolgozóval együtt át kell vizsgálnia az utasteret, valamint a külső és belső csomagtartókat, hogy nem maradt-e az autóbuszban az utasok tulajdonát képező tárgy, illetve nem történt-e az autóbuszban rongálás, károkozás, rendkívüli takarítást igénylő szennyezés. Amennyiben igen, azt a menetlevelen dokumentálni kell és a jelenlévőknek a kézjegyükkel el kell látniuk.

4.6. Ha valamely utas az autóbuszban felejtette saját személyes holmiját, azt a felügyeletéért felelős magával viheti, hogy azt tulajdonosának visszaszolgáltassa. Ha az autóbuszvezetője az utasok távozása után talál tárgyat az autóbuszban, akkor azt a teljesítést követően kiállított számlával egyidejűleg át kell adni a Megbízó képviselőjének.

4.7. Szolgáltató vállalja, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy késésre ne kerüljön sor. Ennek érdekében Szolgáltató tartalék autóbuszt tart készenlétben, valamint ügyeleti szolgálatot üzemeltet. Az autóbusz kiállásnak műszaki akadályoztatása esetén Szolgáltató az előírt kiállási időtől számított 120 percen belül köteles mentesítő autóbuszt indítani, átvállalva annak esetleges pótköltségeit.

4.8. Szolgáltató vállalja, hogy esetleges mentesítést végző autóbusz megegyező kategóriájú lesz a Megrendelő által igényelt autóbusszal.

4.9. Szolgáltató vállalja, hogy a személyszállítási feladatra kizárólag tiszta, kulturált utazás feltételeinek megfelelő autóbuszt állít ki.

4.10. Szolgáltató kijelenti, hogy a gépjárművet vezető személy rendelkezik érvényes "D" kategóriás jogosítvánnyal, valamint az előírások szerint minimum "PÁV II" vizsgával.

4.11. Szolgáltató kijelenti, hogy a gépjármű vezetője nem áll, vagy állt közlekedési büncselekmény miatt jógerős ítélet hatálya alatt.

4.12. Szolgáltató olyan gépjáművezetőt biztosít, aki az útvonalon, valamint az úti célok vonatkozásában kellő helyismerettel rendelkezik.

4.13. Szolgáltató vállalja, hogy a szerződésre kijelölt autóbuszt közlekedésbiztonsági szempontból a mindenkori érvényben lévő jogszabályoknak megfelelő állapotban tartja, valamint rendelkezik a tevékenység végzéséhez szükséges engedélyekkel.

4.14. Szolgáltató kijelenti, hogy ő, és az autóbusz vezetője, valamint az autóbusz és Szolgáltató tevékenysége, megfelelnek a hatályos jogszabályi követelményeknek.

4.15. Szolgáltató kijelenti, hogy rendelkezik a közlekedési hatóság által kiadott közúti személyszállítási engedéllyel, illetve a tevékenység végzéséhez szükséges minden egyéb engedéllyel.

4.16. Szolgáltató részéről a kapcsolattartásra jogosult személy: Petróczy Tibor, szakmai iranyító,
E-mail cím: petroczy.tibor63@gmail.com; solar.pet01@gmail.com
Telefonszám: +36-30-932-6240

4.17. Felek a jelen szerződést érintő minden kérdésben egymással írásban érintkeznek.

5. A SZERZŐDÉS MEGSZÜNÉSE

5.1. A jelen vállalkozási szerződés mindkét fél 15 napos felmondási határidővel írásban jogosult felmondani.

5.2. A felek a szerződést azonnali hatállyal súlyos szerződésszegés esetén jogosultak felmondani.

6. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

6.1. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a 49/2001 (XII.22) KöViM rendelet, a 89/1988 (XII.20) MT. rendelet, valamint az egyéb ide vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

6.2. A melléklet a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik, és azzal együtt érvényesek.

6.3. A jelen szerződésből eredő esetleges vitáikat a Felek elsődleges tárgyalás utján kívánják rendezni. Ennek sikertelensége esetére kikötik a Budapesti Városi Bíróság, illetve a Pest Megyei Bíróság illetékességét pertárgyértéktől függően.

Jelen szerződést a Felek az alulírott napon és helyen, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóvahagyólag, cégszerűen írják alá.

Csővár, 2018.

Megrendelő
.................................

Solár Pet Kft.
.................................